หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลแสนทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้แยกออกจากตำบลผาตอมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน และได้ชื่อว่าตำบลแสนทอง มีนายแสง ใบยา เป็นกำนันตำบลคนแรก และนายสุรศักดิ์ ขันแปง เป็นกำนันคนปัจจุบัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 1 ถนนนาหนุน – สบขุ่น ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 1 ถนนนาหนุน – สบขุ่น ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ 46 กิโลเมตร ตำบลแสนทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ตารางกิโลเมตร
  
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลริม อำเภอท่าวังผา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีภูมิ และตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา  
 
  
 
 
 
 
พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ราบบนภูเขา มีห้วยน้ำริม และลำน้ำยาวไหลผ่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และฤดูฝน มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 8 และมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบนภูเขา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7
 
 
   
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งราษฎร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บางปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยทั่วไป
 
 
 

อาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน
    คิดเป็นร้อยละ 70

อาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10

อาชีพ พนักงานบริษัท / รับจ้างทั่วไป/ ค้าขาย
    คิดเป็นร้อยละ 15

อาชีพ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 5
  
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,840 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,997 คน คิดเป็นร้อยละ 52

หญิง จำนวน 1,843 คน คิดเป็นร้อยละ 48
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,158 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 87.27 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาหนุน 1 280 430 451 881  
2   บ้านนาทราย 132 227 210 437
  3   บ้านพ่อ 113 188 165 353  
4   บ้านฮวก 222 411 357 768
  5   บ้านน้ำไคร้ 88 184 163 347  
6   บ้านห้วยม่วง 133 242 210 452
  7   บ้านสันติสุข 71 102 116 218  
8   บ้านแฮะ 119 213 171 384
    รวม 1,158 1,997 1,843 3,840
(สถิติประชากรและสถิติบ้าน ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 : ที่มาสำนักทะเบียนอำเภอท่าวังผา )
  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554