ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 19 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256343,329-----------43,329
256215,68989,09221,49232,53928,90034,11661,37065,77758,32569,46963,34559,550599,664
256140,48534,59351,29739,28957,15061,47555,21050,75936,41848,92248,42136,839560,858
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560   895,674
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,099,525
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี