หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที  [ 15 พ.ย. 2555 ]   
อ้างถึงหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุดที่ นน 0037.3/ว 076 ลงวันที่ 30 ต.ค. 55 ที่ อปท. รายงานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ขอให้ อปท. ต  [ 15 พ.ย. 2555 ]   
ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินการส่งรายงาน รูปเล่ม , CD และวันประกาศใช้ เรื่อง " ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ " งบประมาณรา  [ 14 พ.ย. 2555 ]   
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฑากิจ สำหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 - มี  [ 14 พ.ย. 2555 ]   
ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินการส่งรายงาน รูปเล่ม , CD และวันประกาศใช้ เรื่อง " ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ " งบประมาณรา  [ 13 พ.ย. 2555 ]   
การติดตามสถานะการทำงานในระบบ e-plan (ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดการทำงานถึงขั้นตอนการยืนยันแผน) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจ  [ 13 พ.ย. 2555 ]   
อ้างถึงหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุดที่ นน 0037.3/ว 076 ลงวันที่ 30 ต.ค. 55 ที่ อปท. รายงานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ขอให้ อปท. ต  [ 13 พ.ย. 2555 ]   
คำชี้แจง เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี  [ 12 พ.ย. 2555 ]   
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  [ 12 พ.ย. 2555 ]   
ตารางฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน สำหรับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์  [ 12 พ.ย. 2555 ]   
คำชี้แจง เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี  [ 9 พ.ย. 2555 ]   
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  [ 9 พ.ย. 2555 ]   
การติดตามสถานะการทำงานในระบบ e-plan (ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดการทำงานถึงขั้นตอนการยืนยันแผน) ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิ  [ 9 พ.ย. 2555 ]   
การติดตามรายงานผลการดำเนินการส่งรายงาน รูปเล่ม , CD และวันประกาศใช้ เรื่อง " ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ " งบประมาณรายจ่  [ 9 พ.ย. 2555 ]   
เร่งรัดการรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0037.3/ว 076 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  [ 9 พ.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     507      508      509     (510)     511      512      513     ....หน้าสุดท้าย >> 522
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554