หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 

 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕60  
 

“สูงวัย  สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0”  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็น       ปูชนียบุคคล และสถาบันหลักของสังคมและประเทศให้เกิดความรักและรำลึกถึงบุญคุณของพ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย  และญาติพี่น้องที่ได้เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนหรือเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันอันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  ตลอดจนเห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ที่คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล  จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560ขึ้น  ผู้สูงอายุในตำบล ม.๑- ๘จำนวน 100 คน และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล สภาวัฒนธรรมตำบล ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งหมดจำนวน  ๑๕o  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 เม.ย. 2560 เวลา 11.44 น. โดย ศิริลักษณ์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 285 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554