หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


 
นายก อบต.แสนทอง แถลงนโยบายและมอบนโยบาย  
 


คำแถลงนโยบาย

แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองของ

นายพล   ธนะขว้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง


วันที่  5  มกราคม พ.ศ. ๒๕65
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง


คำแถลงนโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
วันที่  5  มกราคม พ.ศ. ๒๕65
********************************
เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง   เมื่อวันที่  20  เดือนธันวาคม       พ.ศ.  ๒๕64  ไปแล้วนั้น กระผมนายพล  ธนะขว้าง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลแสนทองให้เป็นตัวแทนเข้ามาบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองและในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความผาสุกของประชาชนชาวตำบลแสนทอง  ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้  โดยมีหลักการว่าในการบริหารงานนั้น จะยึดมั่นหลักการในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติรรมและความเที่ยงตรง ความโปร่งใสและจะแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนและสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและการประสานความร่วมมือทุกด้าน
ตามมาตรา 58/5 แห่งราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546) ได้ตราข้อบัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองศ์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
กระผมตระหนักดีว่าตำบลแสนทอง  ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ  การเรียนรู้ ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของชาวตำบลแสนทอง ส่งเสริมพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว พัฒนาเครือข่ายพลังมวลชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีระบบการบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
กระผมและผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดยมี วิสัยทัศน์ (แนวคิด)      เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้             คือ   ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ได้กำหนดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนชาวตำบลแสนทอง  โดยได้กำหนดนโยบายไว้    4 ด้าน ดังนี้1.นโยบาย…
-2-
1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะดำเนินการ
1.1 ด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
1) ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยยึดระเบียบตามกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้
2) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปธรรม
3) ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ เด็ก สตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
5) สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐ
6) จัดให้มีสวนสาธารณะและที่พักผ่อน ลานกีฬา สนามกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
1.2 ด้านการศึกษา
1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ตลอดจนยกระดับความรู้และการศึกษา
2) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จะดำเนินการ
2.1 ด้านคมนาคม
1) จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านหรือตำบลให้มีสภาพเหมาะแก่การสัญจร ไปมาได้
2) จัดให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำผลผลิตการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้สัญจรไปมา
2.2 ด้านแหล่งน้ำ
1) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มีปัญหาให้มีสภาพดียิ่งขึ้น และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้เหมาะสำหรับการใช้อุปโภค-บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
2) ส่งเสริมบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน เช่น คลอง หนอง บึง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3) ส่งเสริมสนับสนุนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ คลอง หนอง บึง เพื่อการเกษตรและประมง โดยยึดระเบียบตามกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้


2.3 ด้านไฟฟ้า...
-3-

2.3 ด้านไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
1) ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการ
3.1 ภาคเกษตรกรรม
1) ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการ   บูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรต่างๆมีรายได้ที่มั่นคงเละยั่งยืน
2) ส่งเสริมสนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโดยคำนึงถึงศักยภาพพื้นที่และชุมชน
3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดด้นทุน เพิ่มรายได้
4) ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรในชุมชน
5) ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ
3.2 ด้านแหล่งท่องเที่ยว
1) สนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายอาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยว
3) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองสะอาด สวยงามปราศจากมลภาวะ
2) พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มากขึ้น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) นโยบายเร่งด่วนที่สุดเพื่อทันต่อสถานการณ์ บ้านเมืองส่งเสริมสนับสนุน รพสต. แสนทอง และทุกภาคส่วน ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส Covid 19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแสนทองของเรา


ท่านประธาน...
-4-
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
การกำหนดนโยบายตามที่กระผมได้กล่าวมา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ตำบลแสนทองจะต้องได้รับการพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในหลายๆด้าน กระผมขอให้สัญญาต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลแสนทอง ไห้รับประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยถ้วนหน้าอย่างทั่วถึง    และเท่าเทียมกัน

ขอขอบคุณ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 14.10 น. โดย คุณ ประสงค์ หลีใจ

ผู้เข้าชม 187 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554