หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
27.1-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 103  
 
ประกาศ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานครูฯ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่่ยวกับหลัก-และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554