หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัดอบต.แสนทอง
รักษาราชการแทนปลัดอบต.แสนทอง
โทร : 054-799554


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัดอบต.แสนทอง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางฐานิย์ยา กลับมา
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางทศพร จันต๊ะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเกรียงไกร จิตอารี
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง


นางสาวนิภาพร ปันแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554