หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 


ส.ต.อ.วิรัตน์ อิ่นแก้ว
ปลัด อบต.แสนทอง


นางสาวจิรัสยา ศรีศักดา
รองปลัด อบต.แสนทอง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกัลยาณี ลัมวุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฐานิย์ยา กลับมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชพชัย ขันแปง
นักป้องฯปฏิบัติการ


จ.อ.นพดล ทานัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายภานุพงศ์ ปรีดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายประสงค์ หลีใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายปรีชา ธรรมศิริ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554