หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
 
 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง

พัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

พัฒนาระบบผังเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

สนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

สนับสนุน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน

สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วม ของประชาชนพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัย มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และ ฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล

การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
 
 

สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง การบริหารและด้านบุคลากร

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554