ท่านต้องการให้ อบต.แสนทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 7 )
58.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
16.67%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
8.33%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%