หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.แสนทอง
นายพล ธนะขว้าง
นายก อบต.แสนทอง
" พัฒนาแสนทองในทุกด้าน บนพื้นฐานของความพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนทอง
วัดชนะไพรี
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบลแสนทอง
1
2
3
 

 
  

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ปลอดภัยจากยาเสพติดและโรคระบาดต่างๆ พัฒนาตนเองและชุมชนให้สงบสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน

พัฒนาการบริหารงาน บุคลากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
054-799-554